universitat-de-barcelona

Treball final

Un cop s’ha iniciat el Curs d’Expert en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada l’alumne pot sol·licitar la realització del Treball final de Màster.

L’objectiu del Treball de recerca és donar l’oportunitat als alumnes de desenvolupar un petit estudi o anàlisi basat en algun tipus de dades relacionades amb algun dels temes de l’àmbit del màster d’Hisenda Autonòmica i Local, sota la supervisió d’un professor del Curs.

El Treball ha de tenir entre 30 i 50 pàgines mecanografiades, sense comptar els gràfics i taules estadístiques. El treball es pot realitzar en un termini de 2 a 3 mesos.

El Treball es fa sota la supervisió d’un professor del Màster especialista en el tema escollit o consensuat. El paper del tutor és orientar, periòdicament, a l’alumne en la delimitació del treball, en la metodologia a seguir, en les fonts de dades, en els continguts i estil de redacció i anàlisi de les dades, i en la forma de presentació. El mateix professor-tutor acostuma a ser l’avaluador del treball.

El Treballs de final de màster cal lliurar-lo en un termini màxim, igual per a tots els alumnes, ja que cal que els treballs siguin avaluats dins d’un mateix període, per tal de confeccionar cada curs una sola acta de qualificacions.