universitat-de-barcelona

Professorat

AGUSTÍ ABELAIRA
Director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona.

JOSEP ABELLA
Interventor de la Diputació de Barcelona.

ÁNGELA ACÍN
Interventora tresorera de l’Administració local.

CARMEN ALONSO
Secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

RAMON AUSET
Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

GRACIA BALLESTEROS
Enginyera de Camins, Canals i Ports, alertadora del cas de corrupció d’Acuamed, i col·laboradora de Transparència Internacional i d’Accors.

JORDI BAÑOS
Cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques de la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i consultor de l’FMI i del Banc Mundial.

FERRAN BAYO
Cap del Servei Comptable de la Diputació de Barcelona.

LLUÍS BONET
Professor titular d’Hisenda Pública de la UB.

NÚRIA BOSCH
Catedràtica d’Hisenda Pública de la UB.

ANTONI CALPE
Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

TOMÀS CARBONELL
Interventor de la Diputació de Tarragona.

MAITE CAROL
Economista, consultora d’administracions locals.

JOSEP CASAS
Cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local. Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona.

MARTA ESPASA
Secretària d’Hisenda del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

ENRIC ESPINA
Auditor supervisor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

MARC ESTEVE
Cap de Secció de Comptabilitat, Gestió Econòmica i Pressupostària de l’Ajuntament de Tarragona.

JORDI FLIX
Gerent regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona.

CAROLINA GALA
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB.

CRISTINA DE GISPERT
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

LOURDES JUEZ
Vice-interventora de l’Ajuntament de Badalona.

ALFRED LACASA TRIBÓ
Director dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Granollers.

EDUARD LEGAZPI
Soci Director d’Arza&Legazpi, consultoria de desenvolupament de persones. Professor col·laborador de La Salle BES i de la UB.

J. DIEGO LOPEZ ORTEGA
Cap de la Secció de Control financer a la Intervenció general de la Diputació de Barcelona.

JORDI MABRAS
Exgerent de Banca Institucional del Banc de Santander.

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ-ALONSO
Professor associat de Dret Constitucional i Ciència Política de la UB i director dels Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona.

TONI MARTOS
Director de Consultoria a CGI, SA.

JOAN MAURI MAJOR
Professor titular de Dret Administratiu de la UB.

LOLA MIRÓ FOLGADO
Directora dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

JESÚS MONREAL DEL VALLE
Director d’Inspecció a Mallorca de CGI, SA.

ANTONI MORA
Professor associat d’Hisenda Pública de la UB i Director de Projectes d’Ordenances Fiscals i Altres Ingressos de la Direcció de serveis de Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona.

RAFAEL OLAÑETA
Director d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona. Professor associat de Dret Tributari de la UB.

JOAN PÀMIES
Soci de Global & Local Audit, SL.

IVAN PLANAS
Director de l’Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut.

CRISTINA PRIETO
Cap del Servei de Gestió de l’IAE de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

MARIONA RIERA ESTORCH
Coordinadora tècnica en matèria pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

BEGOÑA ROMAN MAESTRE
Professora Agrerada d’Ètica de la Facultat de Filosofia de la UB.

PERE RUIZ
Soci de Faura-Casas Auditors-Consultors, SL.

PETRA SAIZ
Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

JOSEP M. SÁNCHEZ PASCUAL
Director General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

CARME SIBINA
Responsable de suport jurídic a la Secretaria de la Diputació de Barcelona. Professora associada de Dret Administratiu de la UB.

JOAQUIM SOLÉ VILANOVA
Catedràtic d’Hisenda Pública de la UB.

RAMON SOLÉ VILANOVA
Conseller delegat de CGI, SA.

ANNA TARRACH
Directora General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

JORDI TRES
Cap de l’Àrea de Formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya,

VIRGÍNIA VALERO
Coordinadora d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament de Sabadell.

MAITE VILALTA
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.