universitat-de-barcelona

Presentació

L’objectiu del màster d’Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada (MàsterHAL) és oferir una formació econòmica universitària, especialitzada en el finançament públic, la gestió pressupostària, la comptabilitat pública i el control econòmic de les administracions autonòmica i locals. El màster s’adreça tant als graduats o llicenciats fa poc com al personal tècnic qualificat de les àrees econòmiques de la Generalitat i els governs municipals..

A partir de 2014 el MàsterHAL es compon de dos postgraus d’un mínim de 30 crèdits cada un  i d’un treball de recerca, que sumen un total de 68 crèdits ECTS i més de 500 hores lectives, superant el mínim de 60 crèdits ECTS que actualment exigeix la normativa universitària. El MàsterHAL s’ofereix a temps parcial i cada postgrau es cursa en un any, i té una matrícula independent.

Cada postgrau s’estructura en cinc mòduls i cada mòdul equival a una assignatura entre 4 i 8 crèdits ECTS. La docència teòrica es combina amb la docència pràctica. Les classes magistrals s’intercalen amb seminaris —preparats pels alumnes amb un tutor— i amb debats o taules rodones amb experts. En qualsevol cas els cursos són d’una vintena d’alumnes i les aules són adequades per crear un entorn que convida a participar-hi.

El Postgrau 1 en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat dóna la formació bàsica necessària per a un tècnic mitjà o superior que requereix uns determinats coneixements de gestió econòmica, però també la capacitat d’anàlisi i de disseny de propostes en l’àmbit públic. El Postgrau 2 en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada és un curs d’aprofundiment i se’n pot treure el màxim profit si ja s’està treballant en una entitat local. Aquest segon postgrau també ofereix temes jurídics bàsics i imprescindibles en la feina a l’Administració local, així com eines o habilitats per a nous directius. Finalment, el Treball de Final de Màster (TFM) permet aplicar els coneixements adquirits a un treball creatiu i original d’anàlisi de dades estadístiques o comptables, o en el disseny d’una proposta o projecte professional global.

El MàsterHAL ofereix a l’alumnat graduat o llicenciat en Economia o ADE un programa opcional de pràctiques extracurriculars a les àrees de pressupost, comptabilitat o control d’un ajuntament, amb l’objectiu de complementar els coneixements i habilitats adquirits en els postgraus bàsics amb una experiència pràctica especialitzada. També proporciona als antics alumnes una borsa de treball de places a les àrees o serveis econòmics d’ajuntaments i altres entitats locals, a la Generalitat i a les empreses consultores o auditores especialitzades en el sector públic.

Des del curs 1987-88 fins ara, el MàsterHAL acumula una experiència de vint i vuit edicions, al llarg de les quals han obtingut la titulació més de 550 alumnes. Aquest màster es caracteritza per la serietat en l’organització, la qualitat acadèmica i professional dels continguts i el tracte personalitzat que reben els alumnes. Segueix les normes dels postgraus propis de la Universitat de Barcelona i es reafirma, any rere any, en el seu caràcter professionalitzador.

L’actual crisi financera municipal ha portat a una forta convulsió del sector públic local. Malgrat l’estancament que hi pugui haver actualment en l’oferta de places de tècnics, les àrees econòmiques dels ajuntaments necessiten més que mai tècnics preparats per afrontar la nova gestió municipal, feta amb eficàcia, eficiència i transparència. És de preveure que, passada aquesta etapa de contenció i improvisació, la racionalització de la gestió portarà a un nou reclutament de tècnics per a les àrees econòmiques dels governs municipals i supramunicipals per cobrir el dèficit de personal qualificat que hi ha a Catalunya.

El MàsterHAL compta des de la primera edició amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, suport que cal agrair ben sincerament perquè permet reduir el preu de la matrícula i d’aquesta manera fer-lo més assequible a graduats o llicenciats motivats pel servei públic.

Des del curs 2013-14 el Màster compta amb un mínim de 10 beques finançades per la Diputació de Barcelona per subvencionar una part de la matrícula del Postgrau 1 a alumnes que treballin (o siguin càrrecs electes) en entitats locals de la província de Barcelona, gràcies al conveni signat per la Universitat de Barcelona amb la Diputació de Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Des del curs 2015-16 el Màster compta amb 8 beques finançades per CGI (Coordinadora de Gestión de Ingresos) per subvencionar una part de la matrícula del Postgrau 1 a alumnes que en matricular-se no hagin complert els 30 anys.

Maite Vilalta Ferrer
Directora del MàsterHAL