universitat-de-barcelona

Preguntes freqüents (faq)

50 PREGUNTES FREQÜENTS,
que es poden plantejar els potencials alumnes del MàsterHAL

Temes
Màsters i postgraus
Perfil dels alumnes
Inscripció, matrícula i beques
Postgrau 2, o antic Postgrau Avançat
Sessions lectives
Formes d’aprenentatge, avaluació i tutories
Pràctiques
Trobar feina, mercat de treball i borsa de treball
Vocació,  servei públic i codi ètic

 

Màsters i postgraus

1. Acabo de graduar-me i tinc dubtes sobre si posar-me ja a fer un màster. Quan s’ha de fer un màster? Aviat, per guanyar en especialització, no perdre l’hàbit d’estudi, i sobretot abans d’adquirir massa compromisos econòmics i familiars. Però cal estar convençut i motivat pel curs que es vol fer. Si s’està molt desorientat sobre l’àrea on invertir -diners i temps- en formació, millor provar diferents camps professionals per poder anar acotant les àrees d’interès abans de matricular-se a un màster.

2. És millor un postgrau o un màster? Les dues opcions són bones. La nova normativa universitària exigeix que un màster tingui un mínim de 60 crèdits ECTS, és a dir unes 500 hores lectives, a part de les hores de treball dirigit i de treball autònom. Un postgrau té un mínim de 30 crèdits ECTS però pot ser un curs bàsic complet. Un màster pot estar estructurat en diferents postgraus, com és el cas del MàsterHAL, la qual cosa permet la seva realització gradual.

3. Què és millor un màster anomenat “oficial” o un màster anomenat “propi”? El MàsterHAL és un màster “propi” amb titulació de la Universitat de Barcelona. Els màsters “propis” acostumen a ser professionalitzadors, amb molt professorat expert i amb un preu igual al cost real perquè el curs s’autofinança. En canvi, els màsters “oficials” s’orienten sovint a la recerca, o són de caire mixt, i el preu està força subvencionat. Els màsters “propis” tenen una flexibilitat més gran d’adaptació als canvis professionals, i un sistema de selecció d’alumnat i professorat i un funcionament més autònoms. En qualsevol cas, el més important d’uns estudis de postgrau és quin són els continguts reals del curs i com es donen aquests continguts.

4. Com puc saber si un màster és de qualitat i no una pèrdua de temps i diners? Preguntant! Preguntant sobre els continguts detallats, sobre el funcionament de les sessions, sobre els coneixements i les habilitats que es preveu adquirir, sobre el suport documental i de tutors, sobre el sistema d’avaluació, i sobre quin és el tracte personalitzat que ofereix el professorat i la direcció i secretaria del màster als alumnes. Cal demanar-ho als responsables del curs,  i cal preguntar-ho també a antics alumnes que són una font lliure i fiable d’informació.

Perfil dels alumnes

5. A qui va adreçat el Màster en Hisenda autonòmica i local: economia i gestió avançada (en endavant MàsterHAL), integrat pel Postgrau 1 en Hisenda autonòmica i local: finançament, pressupost i comptabilitat (en endavant Postgrau 1) i el Postgrau 2 en Hisenda local: gestió econòmica avançada (en endavant Postgrau 2)? Realment a tothom que vol una formació econòmica en gestió pressupostària i comptable, en ingressos o finançament, i en control econòmic de les administracions autonòmiques i locals. El curs, tant s’adreça a titulats recents que no treballen o ho fan al sector privat, com a persones que treballen a l’àrea econòmica d’una entitat pública com a administratiu, tècnic, interventor del cos, directiu o regidor municipal.

6. Què ofereix el MàsterHAL a graduats (o llicenciats o diplomats) que, sense una formació específica prèvia, porten ja uns anys treballant en alguna àrea econòmica específica d’un ajuntament? El Màsterhal dona coneixements de base i explica el perquè de moltes coses; i ajuda a relacionar principis i objectius rellevants amb les tasques del dia a dia. El MàsterHAL reforça les habilitats d’anàlisi econòmica, la capacitat de fer propostes, el treball en equip, la presentació en públic, l’elaboració d’un treball escrit, coherent en el contingut i la presentació, etc. El MàsterHAL dóna criteris fiscals i financers sòlids per a prendre decisions i per a explicar-les als directius o polítics. El MàsterHAL proporciona contactes professionals, útils per al treball diari i la mobilitat laboral, amb els alumnes de la pròpia promoció i les més de 30 restants, i amb els més de 50 professors dels dos postgraus.

7. Quin “plus” ofereix el MàsterHAL a tècnics mitjans o superiors amb més de 10 anys de treball a l’àrea econòmica d’una entitat pública i també a interventors del cos? El MàsterHAL no s’enfoca des del coneixement legal, sinó des d’una perspectiva econòmica i de gestió d’ingressos i de despesa, des d’una perspectiva de interrelació del tècnic i el polític, tenint present el ciutadà com a contribuent i com a usuari de serveis. Com a complement dels coneixements legals i del treball diari, el Màster ajuda a aprofundir en l’anàlisi econòmica (equitat, eficiència, economies en la gestió), a enriquir els criteris d’anàlisi, a reforçar la presa de decisions, i a comunicar-se amb experts i no experts.

8. Per a quines administracions públiques s’orienta la formació que dóna el MàsterHAL? El Postgrau 1 del MàsterHAL és útil per a la formació en gestió econòmica, tant en l’àmbit de la Generalitat com dels ajuntaments i altres ens locals, com també en l’àmbit d’empreses consultores de l’Administració pública. El Postgrau 2 és un aprofundiment en la gestió econòmica local.

9. Fer el MàsterHAL serveix per preparar unes oposicions de tècnic a la Generalitat o a l’Administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions)? El MàsterHAL no està orientat a la preparació d’oposicions sinó a formar gestors econòmics en el sector públic. Tanmateix, els coneixements adquirits amb els Postgraus 1 i 2 són un punt de partida molt avançat per a qui prepara les oposicions de tècnic mig o superior i les del cos d’interventors.

10. Acabo de graduar-me en Economia a la UB, m’ha agradat fer l’assignatura de HAL i altres relacionades amb el sector públic però no vull fer oposicions. Té sentit que faci el MàsterHAL? Pot tenir molt sentit fer el Màsterhal si es vol treballar com a economista en el sector públic. És una de les millors maneres d’aconseguir-ho. Sovint, l’entrada inicial a una plaça de l’Administració es fa mitjançant una selecció o concurs senzill on poden ser decisius els coneixements que proporciona el Postgrau 1 del MàsterHAL. No cal inicialment pensar en oposicions com qui es  prepara per una plaça de jutge, notari o inspector d’Hisenda. En qualsevol cas, les oposicions de tècnic econòmic municipal no comporten una “empollada” de temes legals que cal recitar o escriure sobre el paper, sinó l’estudi seriós d’un temari força “raonable”.

11. Si no sóc graduat o llicenciat en Economia o ADE, sinó en Dret, Polítiques o GAP, o diplomat en Empresarials o GAP, podré seguir els Postgraus 1 i 2 i superar el MàsterHAL sense grans dificultats? El màster té un enfocament econòmic i lògicament qui ha estudiat 4 anys d’economia té una millor base i probablement, si no s’adorm, tregui millors qualificacions. Però l’experiència de 30 edicions permet afirmar que la gran majoria dels alumnes que tenen un grau o llicenciatura que no és la d’Economia o ADE també superen satisfactòriament el curs tot i que els requereixi una mica més de dedicació i esforç.

Inscripció, matrícula i beques

12. Val la pena assistir a les sessions informatives si jo només tinc preguntes molt personals a fer? És molt recomanable anar a una sessió informativa impartida pel director per veure el perfil d’altres potencials alumnes –titulats recents o tècnics de l’Administració- i per plantejar preguntes, o escoltar respostes que potser hom no s’havia plantejat i que li poden ser útils. Sovint les preguntes que hom creu personals són molt comunes i acostumen a ser útils per a tothom.

13. Quan cal fer la preinscripció? La preinscripció es pot fer des del primer de juny, però la majoria d’alumnes s’inscriuen entre juliol i el 15 de setembre. Si hom té presa la decisió d’inscriure’s, és recomanable fer-ho, encara que s’estigui pendent d’alguna qualificació per obtenir el títol i la inscripció es faci de forma provisional.

14. Quin és l’horari de la Secretaria del MàsterHAL? L’horari de Secretaria és els dilluns i dimecres a la tarda que, en ser dies de sessions lectives del Postgrau 1, la Secretaria està oberta de 16 a 21h, i els dimarts, dijous i divendres al matí de 10 a 15h.

15. Si m’inscric, tinc garantida l’admissió? Actualment, que encara ens afecta la crisi econòmica, l’admissió és altament probable si es reuneix el perfil, i la majoria de candidats el reuneixen. De moment, no és determinant ni la nota mitjana ponderada (NMP) de l’expedient acadèmic ni el nivell d’anglès. El currículum, el resultat d’una entrevista i l’ordre d’inscripció serien determinants en cas d’haver-hi major demanda que places ofertes.

16. Si no tinc encara completats tots els crèdits i no tinc el títol universitari de graduat o llicenciat, puc matricular-me al MàsterHAL? D’acord amb la normativa vigent a totes les universitats un alumne només es pot matricular a un postgrau universitari si té un títol universitari. En qualsevol altre cas caldria parlar amb la direcció del màster per trobar solucions.

17. Tancada la inscripció, quan es notifica a l’alumne l’admissió al MàsterHAL? L’admissió es comunica  dins dels dos dies laborables posteriors al tancament del termini de preinscripcions. La confirmació de l’admissió es pot avançar si hom s’ha inscrit abans del 15 de setembre i segons quin sigui el volum i el nivell de sol·licitants. Tant el Postgrau 1 com el Postgrau 2 s’inicien la primera setmana d’octubre. El Postgrau 2 és biennal i només s’inicia en anys senars o imparells (2017, 2019, …).

18. Quan s’ha de fer la matriculació i el pagament de la matrícula? La matriculació o complementació del formulari oficial de matrícula s’ha de fer en els dies següents a la confirmació de l’admissió. El pagament de cada postgrau s’ha de fer pels procediments electrònics o manuals habituals a un compte de la UB, just abans d’iniciar-se les sessions lectives del respectiu postgrau. Cada postgrau anual es pot pagar en 2 terminis si es gaudeix de beca, i en 3 terminis si no es té beca.

19. A quines beques puc optar si m’inscric com a alumne? El MàsterHAL i els corresponents postgraus no contemplen beques de tipus social com les que l’Estat o la Generalitat concedeix a alumnes amb famílies amb pocs recursos quan es matriculen a un grau. Gràcies al patrocini de CGI, una empresa privada dedicada a la gestió dels ingressos de les administracions públiques, existeix una línia de beques a alumnes menors de 30 anys per incentivar la seva incorporació a la gestió econòmica pública i una línia subsidiària d’ajuts de transport a qui viu durant l’any lluny de Barcelona. En segon lloc, gràcies al patrocini de la Diputació de Barcelona, s’ofereixen beques a treballadors i electes de les entitats locals de la demarcació de Barcelona.

20. El MàsterHAL no té un preu elevat si el comparo amb els preus d’altres postgraus de l’àrea d’economia o empresa. Vol dir això que és un curs de baixa qualitat? El MàsterHAL no és un curs de baixa qualitat. Els professors i tutors són experts en la matèria, amants de la docència i treballen amb ganes. La documentació és abundant, la organització és seriosa, i els equipaments d’aula i audiovisuals són molt correctes. S’imparteixen totes les sessions previstes en el programa i els alumnes gaudeixen d’un tutor efectiu remunerat per preparar els seminaris i per realitzar el TFM. La matrícula i les subvencions han de cobrir els costos. El preu de la matrícula no és més elevat perquè la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona sempre li han donat suport econòmic. Les possibles beques ofertes permeten a alguns alumnes reduir encara més el preu net del Postgrau 1.

21. Es pot fer el Postgrau 1 i després posposar per una altra any o edició la realització del Postgrau 2 ? Sí, es pot fer, donat que cada curs té una matrícula i un títol independent. Cal, però, tenir present que el Postgrau 1 s’imparteix cada any, i el Postgrau 2 en anys alterns.

22. Fa diversos anys que estic a l’àrea econòmica o d’intervenció d’un ajuntament i alguns dels temes del Postgrau 2 em són ja familiars. Em puc inscriure al Postgrau 2 sense haver fet el Postgrau 1? La resposta en principi és que no. Tanmateix, recentment s’ha establert un quadre de convalidacions del mòduls 4, 5 i 6 pels alumnes de postgraus homologables a universitats catalanes i a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Els mòduls 1, 2 i 3 del Postgrau 1 donen una formació universitària única sobre els ingressos del sector públic en general i sobre els ingressos autonòmics i locals en particular, que en relacionar-los amb els pressupostos i amb la despesa que financen (mòduls 4 i 5) s’adquireix un coneixement global dels fonaments econòmics i del funcionament del sector públic.pressupostari i comptable del sector públic.

Postgrau 2, o antic Postgrau Avançat

23. A qui va adreçat el Postgrau 2 en Hisenda Local? Va adreçat als alumnes que han superat el Postgrau 1, i a alumnes de l’antic MàsterHAL impartit fins el període 2011-13. Per fer el Postgrau 2 és recomanable haver treballat ja uns anys a l’Administració local o haver fet un mínim de 6 mesos de pràctiques a un ajuntament.

24. Si no he fet el Postgrau 1, puc matricular-me directament al Postgrau 2 en Hisenda Local? La resposta és en principi negativa. Una colla d’anys d’experiència professional en un ajuntament no supleixen el Postgrau 1. Aquest Postgrau 1 no està plantejat exclusivament per als graduats sense experiència a l’Administració. Ara bé, la direcció del MàsterHAL està oberta a estudiar cada cas i tenir en compte l’experiència professional del candidat, les oposicions realitzades i superades, i els màsters o postgraus afins i amb continguts econòmics afins realitzats (Màster en Gestió Pública de UAB-UPF-UB-EAPC, Màster en Gestió i Dret Local de UAB-EAPC, Màster en Gestió Pública Avançada de UB, i Postgrau en Hisenda Local de UdL).

Sessions lectives

25. El sistema d’ensenyament és el de la sessió magistral tradicional? L’anomenada “classe magistral” té un protagonisme gran al MàsterHAL, però els temes són oberts a la discussió i debat en una aula propícia per a la participació. Les sessions es complementen amb exercicis i casos. Un percentatge rellevant de les sessions són en forma de seminaris preparats pels mateixos alumnes.

26. És obligatori assistir a les sessions lectives? No és obligatori, però és necessari per comprendre bé els temes, participar en les discussions i debats, i superar les proves sense haver de fer un esforç extraordinari. L’assistència dels alumnes és total o casi total a totes les sessions.

27. En quin idioma s’imparteixen les sessions? En català per part del 90% dels professors, i en més del 90% de les hores lectives. La documentació és en català i castellà, i mínimament en anglès. L’alumnat procedeix de Catalunya, i excepcionalment de les Illes Balears i País Valencià.

28.Per què les sessions són de 3 hores i no de 4 hores com en altres cursos? El MàsterHAL és un curs a temps parcial i la majoria d’alumnes treballa o està en disposició de treballar. Les sessions són de 3 hores per poder-les aprofitar totes tres i per donar facilitats als alumnes que viuen a 60 o 100 km de Barcelona. Es comença puntualment, s’esgoten les 3 hores i les pauses són molt curtes. L’experiència demostra que 4 hores lectives es fan molt difícils de digerir per part d’alumnes que han treballat prèviament 7 o 8 hores, i també molt difícils d’impartir bé per part de professors que la seva primera feina és a l’Administració. A més sempre hi ha alumnes que han de fer més de 50 km per assistir a les sessions, i s’intenta que no s’hagin de perdre ni un minut de classe encara que estiguin condicionats pels horaris del transport públic.

29. Durant el curs s’ha d’estudiar molt o dedicar-hi moltes hores fora de l’aula? Durant el curs s’han de treballar fora de l’aula les lectures facilitades i s’han de preparar els exercicis, les proves, i els seminaris, i en el seu moment el Treball de Recerca o Final de Màster. Algunes vegades, poques, es demana fer lectures prèvies a les sessions. Òbviament, que s’hagi de treballar molt o poc fora de l’aula depèn de l’assistència a les sessions, la formació prèvia, i l’experiència professional en els temes tractats.

30. Si un dia per alguna causa imprevista s’ha de suspendre una sessió amb poques hores d’antelació com s’avisa els alumnes? Està previst un sistema d’avís electrònic o per telèfon. En cas de notificar-se per telèfon s’avisa primer els alumnes que es desplacen des de poblacions més llunyanes per assistir a la sessió. Aquesta situació no s’acostuma a donar més d’un o dos cops cada curs. 

Formes d’aprenentatge, avaluació i tutories

31. Com puc conèixer els objectius de formació en coneixements i habilitats de cada Postgrau dins el MàsterHAL? Existeix un Pla Docent del MàsterHAL que està a disposició dels alumnes. En el Pla docent -exigit i aprovat per la Universitat de Barcelona- s’especifica els mòduls i temes impartits, els objectius d’aprenentatge en coneixements i habilitats, el funcionament de les sessions lectives, el sistema d’avaluació, el sistema de tutoria, i els requisits del treball de final de màster. D’altra banda, per a cada postgrau existeix una “Guia del curs”, que conté els temes, els professors que els imparteixen i les hores i dates que s’hi destinen i el sistema d’avaluació de cada mòdul. Aquesta “Guia” es reparteix a tots els alumnes un cop s’han matriculat, però es pot consultar a la Secretaria del curs abans de la inscripció.

32. Es fan proves d’avaluació o exàmens? Hi ha possibilitats de suspendre? Es fa una o més proves individuals a l’aula, dins de cada mòdul al Postgrau 1 i sovint fora de l’aula en el Postgrau 2. Es pot suspendre i de fet sovint hi ha alumnes que suspenen alguna prova o algun mòdul. En aquest cas s’ha de pactar amb la direcció la forma de superar-ho.

33. Es fan gaire treballs en grup? S’és conscient que els alumnes potser treballen o resideixen fora de Barcelona, però les noves tecnologies faciliten molt el treball en xarxa. Cal preparar en grup un parell de seminaris dins del Postgrau 1. En el Postgrau 2 el professor d’un tema o d’un mòdul pot decidir fer una prova en grup fora de l’aula.

34. És obligatori fer el Treball Final de Màster (TFM)? És obligatori realitzar i superar el TFM per obtenir el títol del MàsterHAL. La matrícula i realització del TFM es fa en el tercer any, un cop superats els Postgraus 1 i 2. A cada edició acadèmica cal presentar el TFM dins d’uns terminis. És molt recomanable fer el TFM per les habilitats addicionals que s’adquireixen amb l’ajut d’un tutor específic. El treball és molt raonable en els objectius, les dimensions i el sistema d’avaluació.

35. Es fan tutories? De fet, en què consisteixen les tutories? La tutoria es pot definir com el suport o la guia acadèmica de l’alumne per part d’un professor. Es fan com a mínim tres tipus de tutoria: primer, una tutoria general i permanent per part del director que està a disposició dels alumnes; segon, la tutoria d’un professor especialista per ajudar als alumnes a preparar els seminaris; i tercer, la tutoria que ofereix el tutor assignat pel Treball Final de Màster que s’assigna a cada alumnes en funció del tema escollit.

Pràctiques

36. Quins són les característiques i objectius de les pràctiques? Les pràctiques s’ofereixen en un format de 5 a 6 mesos (30 hores setmanals) a l’àrea de gestió econòmica d’un ajuntament. Les pràctiques tenen un objectiu múltiple: primer, és un primer contacte amb el món laboral de les administracions públiques per a qui no l’ha tingut; segon, complementen la formació en temes pressupostaris, comptables i d’intervenció; i, tercer, s’entra en contacte amb un ajuntament concret que en un moment determinat pot necessitar un nou tècnic a la plantilla o resoldre una substitució per maternitat.

37. És obligatori fer pràctiques, i aquestes compten com a crèdits? Les pràctiques són totalment opcionals, no són obligatòries, i no compten com a crèdits. Són practiques extracurriculars, i es poden fer durant el Postgrau 1 en finalitzar el Postgrau 1, i també es poden renovar en una o més entitats locals. Les pràctiques són una formació complementària molt útil per a la persona no introduïda en les àrees econòmiques de l’Administració pública.

38. Quins ingressos puc tenir amb les pràctiques? Des de la crisi financera tots els ajuntaments han deixat de compensar econòmicament les pràctiques que des de la direcció del MàsterHAL es sol·liciten. En canvi, si són els ajuntaments qui sol·liciten algun alumne en pràctiques, aquestes són remunerades i l’alumne és donat d’alta en un règim especial de la Seguretat Social.

39. Estic ara treballant en una feina que no m’agrada però necessito els diners. Quan s’inicien les pràctiques i quan hauria de confirmar que vull fer-les? Les pràctiques s’ofereixen cada any al desembre per iniciar-les el febrer o el març de cada any i fins el 31 de juliol.  Així s’evita les vacances d’estiu i de Nadal. No és compatible un treball amb horari convencional i uns mesos de pràctiques ja que sempre es fan al matí.

40. Si faig pràctiques, em faran arxivar papers, fer fotocòpies o portar cafès? A la vida és bo començar fent de tot si s’ha de fer esporàdicament. Però en 20 anys de programa de pràctiques, els alumnes no s’han queixat mai que hagin hagut de fer aquestes tasques. Les pràctiques i el seu projecte formatiu s’acorden directament entre el director del MàsterHAL i els responsables de les àrees pressupostàries, comptables o de control econòmic de l’ajuntament, habitualment l’interventor o el cap de l’àrea econòmica. Per tant, les parts que negocien el conveni i les condicions de les pràctiques tenen clar que es tracta d’unes pràctiques d’un postgrau econòmic i que cal que l’alumne aprengui i treballi, colze a colze, amb els tècnics i administratius de l’àrea econòmica.

41. Pot l’alumne triar la institució o ajuntament, el període de pràctiques i el tipus de feina? En principi no. La direcció del MàsterHAL busca els llocs de pràctiques i assigna cada alumne a un ajuntament, en funció del seu perfil i del seu lloc de residència. Tots els ajuntaments escollits ho són perquè es considera que la seva àrea econòmica és idònia i dóna suficients garanties per a realitzar-hi les pràctiques.

Trobar feina, mercat de treball i borsa de treball

42. Quan hom acaba el MàsterHAL troba feina fàcilment? Abans de la crisi financera de les administracions públiques es podia dir: “Sí, es troba feina més fàcilment del que sembla, sobretot en ajuntaments. Succeeix de forma silenciosa, perquè hi ha un degoteig constant de places a les àrees de gestió econòmica dels ajuntaments”. Entre 2009 i 2014 ha estat més difícil, però els últims anys es nota una major oferta per part dels ajuntaments que no sempre es cobreix per manca de graduats mínimament preparats que superin les proves, especialment en municipis allunyats de Barcelona. Aquesta oferta és una oferta silenciosa, que a vegades es canalitza mitjançant la borsa de treball del MàsterHAL.

43. Com es troba feina en un ajuntament? Existeixen tres possibles vies: primer, per la informació obtinguda pels contactes que hom fa a l’ajuntament que l’ha acollit en pràctiques i entre els companys del postgrau que ja treballen a l’administració local; segon, per la borsa de treball del MàsterHAL; i tercer i principal, pels butlletins oficials de la província o pel Diari Oficial de la Generalitat que es consultin periòdicament. L’experiència recent demostra que si es realitza el Postgrau 1 i es fan 6 mesos de pràctiques la feina en un ajuntament està pràcticament garantida. Tot i que, com en tot, sempre depèn de la personalitat de l’alumne o alumna que opta a una plaça.

44. Resideixo a una comarca de la província de Lleida (o Girona o Tarragona). Tinc possibilitats de trobar feina en un ajuntament proper al meu poble? Un cop s’ha fet el MàsterHAL, es tenen igual o més possibilitats de trobar feina fora de la província de Barcelona, però cal enfocar-ho diferent donat que encara alguns ajuntaments estan acostumats a funcionar amb “administratius de tota la vida” i els costa crear places de tècnic mitjà o superior. Una via d’accés a treballar en un ajuntament pot ser enviar una carta –demanant ser entrevistat- i un currículum -amb una explicació detallada del MàsterHAL realitzat- a l’alcalde, al regidor d’hisenda i a l’interventor en municipis entre 5.000 i 20.000 habitants. (En municipis menors de 5.000 habitants cal substituir l’interventor pel secretari-interventor). Una segona via seria acceptar per un temps una plaça d’administratiu o auxiliar administratiu que surti a concurs en un ajuntament menor de 5.000 habitants. Una tercera via seria posar-se en contacte -a través de la direcció del MàsterHAL- amb responsables de cooperació municipal de la respectiva diputació per donar-se a conèixer i saber si en algun ajuntament necessiten un reforç en l’àrea econòmica.

45. Quin valor té el MàsterHAL en el mercat de treball? Té el valor de ser un màster que, primer, s’ha guanyat el prestigi per la seva seriositat en l’organització, l’atenció  i els continguts; segon, reuneix un bon equip de professors, competent pel fet de ser molt expert i amant de la docència; tercer, és actualment l’únic de la seva especialitat a Catalunya; i quart, disposa d’una borsa informal de treball fornida per les ofertes que faciliten els antics alumnes i els més de 50 professors vinculats a l’administració  pública catalana.

46. Quin és el sou i quines són les possibilitats de promocionar-se professionalment si hom treballa en un ajuntament? A partir d’un sou brut anual de 15-20.000 euros es pot millorar progressivament fins a 40-50.000 euros en menys de 10 anys. Sovint les millores s’aconsegueixen més ràpid canviant d’ajuntament, cosa que permet aprendre noves feines, conèixer nous entorns i adquirir més experiència. La culminació de la carrera professional  en una administració local pot ser fent d’interventor (per oposició o habilitat) o cap d’àrea econòmica d’un ajuntament mitjà o gran amb una responsabilitat i un sou elevats.

47. En termes d’igualtat de gènere, té una dona les mateixes possibilitats d’exercir i realitzar-se com economista i de promoció i responsabilitat professional que un home? La resposta és positiva. A l’administració catalana no existeix cap discriminació per a una dona economista i de fet als nivells de personal tècnic mitjà i superior les dones són probablement majoria en l’àmbit de la gestió econòmica local a Catalunya.

48. Com funciona la borsa de treball?  La borsa de treball és exclusiva per als exalumnes del MàsterHAL. És una borsa informal sense una base de dades amb vacants a empreses o a institucions i amb currículums d’alumnes. És gratuïta tant per a l’alumne com per a la institució oferent de places. És, de fet, un servei que es posa en marxa cada cop que hi ha una oferta de treball comunicada o sol·licitada expressament al director del MàsterHAL, tant si surt més tard la convocatòria al butlletí oficial (interins i funcionaris) com no (contractats per urgència i substitucions per maternitat). L’oferta de treball s’envia per correu electrònic als exalumnes de les últimes promocions o als que han mostrat interès a canviar de lloc de treball. Els exalumnes interessats envien per a cada oferta un currículum actualitzat que es reenvia a la institució convocant o que té la intenció de cobrir la plaça.

Vocació, servei públic i codi ètic

49. Cal que un economista tingui una determinada vocació per a treballar a l’administració local o autonòmica? Per treballar amb entusiasme i rigor professional cal que l’economista, home o dona, tingui un esperit de servidor públic, i el convenciment que l’estat del benestar és possible si es gestiona molt bé, amb sentit comú econòmic i de forma austera particularment en època de crisi. Qui de jove hagi fet un servei de voluntariat (infantil, juvenil, cultural, social o local) i desitgi seguir treballant per a la comunitat d’una forma més professional pot satisfer les seves aspiracions fent d’economista a l’administració pública. El MàsterHAL té  com a ideari ajudar a satisfer aquests projectes o vocacions.

50. En un entorn on la corrupció al sector públic ha aflorat amb força els darrers anys, com s’ha de comportar el gestor econòmic dins el servei públic? En primer lloc, el tècnic econòmic ha d’estar obert a fer un aprenentatge personal del què és treballar per l’interès general i amb un comportament ètic; en segon lloc, els directius han de propiciar que a l’àmbit municipal o departamental s’estableixi un codi ètic i unes comissions de seguiment efectives que vetllin el seu compliment; i, en tercer lloc, cal esperar que en un futur immediat la llei reguli i doni garanties d’absolut anonimat i de igualtat en la promoció als alertadors de comportaments no ètics dins de l’Administració. El MàsterHAL vol contribuir a formar els seus alumnes en l’àmbit de l’ètica pública i ha volgut ser pioner en incorporar 5 sessions, dins el mòdul 10, de formació dels alumnes en la promoció de la integritat del servidor públic.