universitat-de-barcelona

Pràctiques

Característiques

El Màster ofereix pràctiques, voluntàries i no curriculars, als seus alumnes des del curs 1996-97. Aquestes tenen les següents característiques:

  • Els candidats preferencials en la realització de pràctiques són llicenciats i graduats en Economia o Administració i Direcció d’Empreses. Els alumnes matriculats que posseeixen una llicenciatura o diplomatura no econòmica podran optar a places de pràctiques vacants sempre que hi hagi un acord entre la Direcció del Curs i el Supervisor de la institució pública acollidora on l’alumne podrà complir satisfactòriament les pràctiques.
  • La selecció de candidats per a cada plaça de pràctiques la realitza la Direcció del Màster, amb el vistiplau de la institució pública acollidora. Es valora l’expedient acadèmic, el currículum, l’esperit de participació activa i d’iniciativa, i la motivació per a treballar a l’Administració pública.
  • Les pràctiques tenen una durada entre 5 i 6 mesos (de 500 a 700 hores), a raó de 6 hores diàries, amb horari flexible entre 8 i 15h, segons la Direcció convingui amb la institució pública acollidora.
  • El període habitual de pràctiques és entre febrer i juliol dins del Postgrau 1, però es poden realitzar entre setembre i febrer, un cop iniciat el Postgrau 2, o en una altra època si les parts s’hi avenen.
  • Totes les pràctiques són convingudes amb ajuntaments de dimensió mitjana per treballar en departaments o seccions de temàtica financera, tributària, pressupostària, comptable, o de control econòmic, relacionades amb els temes del Màster.
  • Des del curs 2011-12, les pràctiques inicials no són remunerades. L’alumne menor de 28 anys es pot acollir a l’assegurança escolar en matricular-se. Per l’alumne major de 28 anys cal fer una assegurança d’accidents específica. La direcció del màster suggereix a la institució acollidora compensar a l’alumne en pràctiques amb una petita quantitat per a les despeses de transport. Donada la situació de crisi financera, la majoria dels ajuntaments no fa cap compensació econòmica.

Objectius de les pràctiques

El primer objectiu de les pràctiques és fer possible el contacte de l’estudiant del Màster amb el món laboral, i de forma específica amb aquelles tasques que la titulació que té li permet tenir-hi accés.

El segon objectiu de les pràctiques és facilitar la col·laboració del alumne en tasques de tipus pràctic estretament relacionades amb les matèries teòriques i aplicades del programa del Màster: gestió de pressupost, comptabilitat, tresoreria, fiscalització prèvia, control econòmic, etc.

El tercer objectiu és realitzar, si l’alumne i l’entitat acollidora ho desitgen simultàniament, un treball, informe o memòria, breu i acotat, d’aplicació dels coneixements teòrics a la realitat economicofinancera de la institució pública. Aquest treball de recerca pot ser un exercici inicial del treball final de màster, si el professor-tutor del treball ho creu adequat.