universitat-de-barcelona

Mòduls

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ: “HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT” (30 crèdits)

Mòdul 1. Federalisme Fiscal (4 crèdits)
1. El paper del sector públic i de la despesa pública
2. Introducció a la teoria de la imposició
3. Les funcions del sector públic subcentral
4. Tamany dels governs i mobilitat
5. Principis de la imposició subcentral
6. Assignació d’impostos als diferents nivells de goven
7. Competència, harmonització i coordinació fiscal
8. Subvencions intergovernamentals
9. Fons d’anivellament
10. Endeutament de les hisendes subcentrals
11. Federalisme fiscal comparat (I): Hisenda regional
12. Federalisme fiscal comparat (II): Hisenda regional
13. Federalisme fiscal comparat (III): Hisenda local
14. El sector públic a Espanya
15. Examen

Mòdul 2. Finançament autonòmic (5 crèdits)
1. Els sistemes de finançament de règim comú i règim foral
2. Impostos propis i impostos cedits
3. El model bàsic de finançament (I)
4. El model bàsic de finançament (II)
5. Finançament i despesa en educació
6.Finançament i despesa en sanitat
7. El concert econòmic
8. Finançament d’inversions i infraestructures
9. Endeutament
10. Les balances fiscals: mètodes de càlcul
11. Valoració nou Estatut i futur del finançament econòmic
12. Anàlisi del cànon d’aigües i altres impostos propis (S-1)
13. Anàlisi del mecanisme d’anivellament dels recursos de les CCAA (S-2)
14. Examen
15. Debat. El finançament autonòmic

Mòdul 3. Finançament Local (5 crèdits)
1. Marc i estructura dels ingressos locals
2. La imposició sobre béns immobles
3. El cadastre i la gestió cadastral
4. La gestió tributària
5. Altres impostos i tributs municipals
6. L’Impost sobre activitats econòmiques
7. Preus de mercat dels habitatges i valors cadastrals (S-3)
8. Participacions i subvencions als municipis
9. Taxes i preus públics dels serveis locals (S-4)
10. El finançament de la inversió municipal (S-5)
11. Recursos derivats de la gestió urbanística municipal
12. Endeutament
13. Examen (I)
14. Hisenda supramunicipal (I)
15. Hisenda supramunicipal (II)
16. Nous models de desenvolupament econòmic local
17. La tributació municipal sobre negocis, serveis a les empreses i BID’S (S-6)
18. Anàlisi de mancomunitats i consorcis (S-7)
19. Examen (II)
20. Debat: El finançament municipal

Mòdul 4. Gestió pressupostària (7 crèdits)

1. Marc general dels pressupostos públics
2. Política i estratègia pressupostària
3. Economia i estabilitat pressupostària
4. El pressupost de la Generalitat de Catalunya
5. Ajuntaments: organització, competències, àrea economia i paper dels “cossos nacionals”
6. Procediments, circuits i sistemes de l’àrea econòmica municipal
7. El pressupost com instrument de gestió. El sector públic local
8. El pressupost de les entitats locals: el model financer
9. La gestió del pressupost (I). Gestió de despeses: competències i procediments
10. La gestió del pressupost (II). Gestió d’ingressos. La gestió financera
11. Execució del pressupost (III). Projectes de despesa
12. Liquidació del pressupost: procediments i resultats
13. Cas pràctic: la gestió del cicle pressupostari d’un ajuntament
14. La pressupostació orientada a resultats
15. Planificació i orientació del pressupost a mitjà termini: escenaris pressupostaris plurianuals
16. Demanda i oferta de serveis socials i culturals (S-8)
17. Examen
18. Debat: El comportament dels protagonistes del pressupost de despesa

Mòdul 5. Comptabilitat Pública (9 crèdits)
1. Els models comptables del sector públic local: la concurrència d’un nou model de comptabilitat pública amb models de comptabilitat privada
2. Com formular els estats i comptes anuals de les Entitats Locals: bases de formulació i aplicació dels principis comptables
3. Anàlisi dels estats comptables (I): La informació xifrada
4. Anàlisi dels estats comptables (II): La memòria. Continguts i utilitats
5. Un model d’anàlisi financer a partir de l’estudi dels estats comptables: estudi d’un cas
6. Consolidació pressupostària
7. Consolidació de comptes
8. Aplicació pràctica per l’elaboració de les memòries economico-financeres de les ordenances fiscals i de preus públics
9. Aplicació de la comptabilitat de Costos a la Gestió Pública
10. Sistemes d’assignació de Costos a l’Administració Local

DIPLOMA D’EXPERT: “HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA” (26 crèdits)

 Mòdul 6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans (6 crèdits)

1. El ciutadà i l’administració pública
2. Els actes administratius I: concepte, efectes i execució
3. Els actes administratius II: invalidesa i revisió
4. El procediment administratiu i els recursos administratius
5. La potestat sancionadora i la responsabilitat de les administracions públiques
6. L’autonomia local i les competències pròpies de les entitats locals
7. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris
8. La potestat normativa local
9. Funcionament i règim jurídic de les entitats locals
10. L’estatut dels electes locals
11. Marc legal i àmbit d’aplicació de la legislació de contractes de les administracions públiques
12. Elements comuns dels contractes públics
13. Tipus de contractes (I): El contracte d’obres
14. Tipus de contractes (II): El contracte de subministrament i de serveis
15. Tipus de contractes (III): El contracte de gestió dels serveis públics
16. Tipus de contractes (IV): Les concessions d’obres públiques i col·laboracions público-privades
17. Els instruments d’ordenació del personal
18. Els drets i deures dels funcionaris públics. Retribucions
19. L’accés a la funció pública i la carrera professional
20. El règim jurídic de la Seguretat Social dels treballadors de l’administració local
21. Les relacions col·lectives a la funció pública
22. El contracte de treball a les administracions públiques

Mòdul 7. Ingressos locals, gestió tributària i tresoreria (5 crèdits)
1. Marc legal urbanístic a Catalunya
2. Aspectes econòmics i fiscalització dels instruments de planejament i sistemes d’actuació urbanística
3. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (I)
4. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (II)
5. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (I)
6. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (II)
7. Normativa aplicable als ingressos. Ordenances fiscals
8. Gestió de l’IAE, de l’ICIO i de l’IIVTNU
9. Actuacions de control tributari a l’àmbit local
10. Gestió de l’IBI, de l’IVTM i de les taxes, preus públics municipals i contribucions especials
11. Recaptació voluntària i executiva. L’ús de les noves tecnologies
12. Subvencions: Conceptes
13. Subvencions: Gestió
14. Gestió operativa de la tresoreria (I)
15. Gestió operativa de la tresoreria (II)

Mòdul 8. Control i auditoria (5 crèdits)
1. Tècniques d’anàlisi de l’eficiència en la gestió de serveis: avaluació econòmica de projectes
2. Indicadors de gestió aplicats a la gestió pública: el Quadre de Comandament Integral
3. Cas pràctic d’aplicació del Quadre de Comandament Integral
4. Concepte de control. Evolució del control en el sector públic i en el sector privat
5. El control intern en els ens locals
6. Fórmules per facilitar el control financer de la gestió dels serveis públics amb ens instrumentals de gestió indirecta
7. Auditoria de regularitat: planificació, execució i informes
8. Auditoria de regularitat I: gestió del personal i subvencions públiques
9. Auditoria de regularitat II: els contractes públics
10. Auditoria de regularitat III: la gestió dels serveis públics
11. Control d’ens depenents i d’altres serveis
12. El control extern. Fiscalització dels ens locals

Mòdul 9. Formes d’organització administrativa i gestió del patrimoni (5 crèdits)
1. Formes de gestió directa dels serveis públics
2. Organització administrativa general i de l’àrea econòmica
3. Gestió de patrimoni: inventari
4. Gestió de patrimoni: administrativa, altes, baixes…
5. Gestió de patrimoni: econòmica, rendiments

Mòdul 10. Habilitats directives i ètica pública (5 crèdits)
1. Tècniques de Negociació
2. Lideratge i treball en equip
3. Ètica pública en entorns de complexitat i incertesa
4. De la teoria a la pràctica: corrupció, integritat i ètica pública
5. Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
6. Com gestionar la integritat dins les institucions públiques?
7. Transparència i codi bones pràctiques

TREBALL FINAL DE MÀSTER (9 crèdits)

Mòdul únic:

1. El treball de recerca: pautes d’elaboració
2. Exposició de projectes dels treballs de recerca (I)
3. Exposició de projectes dels treballs de recerca (II)