universitat-de-barcelona

Mòduls

POSTGRAU 1: “HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT” (30 crèdits)

Mòdul 1. Federalisme Fiscal (5 crèdits)
1. El paper del sector públic i de la despesa pública
2. Introducció a la teoria de la imposició
3. Les funcions del sector públic subcentral
4. Tamany dels governs i mobilitat
5. Principis de la imposició subcentral
6. Assignació d’impostos als diferents nivells de goven
7. Competència, harmonització i coordinació fiscal
8. Subvencions intergovernamentals
9. Fons d’anivellament
10. Endeutament de les hisendes subcentrals
11. Federalisme fiscal comparat (I): Hisenda regional
12. Federalisme fiscal comparat (II): Hisenda regional
13. Federalisme fiscal comparat (III): Hisenda local
14. El sector públic a Espanya
15. Examen

Mòdul 2. Finançament autonòmic (5 crèdits)
1. Els sistemes de finançament de règim comú i règim foral
2. Impostos propis i impostos cedits
3. El model bàsic de finançament (I)
4. El model bàsic de finançament (II)
5. Finançament i despesa en educació
6.Finançament i despesa en sanitat
7. El concert econòmic
8. Finançament d’inversions i infraestructures
9. Endeutament
10. Les balances fiscals: mètodes de càlcul
11. Valoració nou Estatut i futur del finançament econòmic
12. Anàlisi del cànon d’aigües i altres impostos propis (S-1)
13. Anàlisi del mecanisme d’anivellament dels recursos de les CCAA (S-2)
14. Examen
15. Debat. El finançament autonòmic

Mòdul 3. Finançament Local (7 crèdits)
1. Marc i estructura dels ingressos locals
2. La imposició sobre béns immobles
3. El cadastre i la gestió cadastral
4. La gestió tributària
5. Altres impostos i tributs municipals
6. L’Impost sobre activitats econòmiques
7. Preus de mercat dels habitatges i valors cadastrals (S-3)
8. Participacions i subvencions als municipis
9. Taxes i preus públics dels serveis locals (S-4)
10. El finançament de la inversió municipal (S-5)
11. Recursos derivats de la gestió urbanística municipal
12. Endeutament
13. Examen (I)
14. Hisenda supramunicipal (I)
15. Hisenda supramunicipal (II)
16. Nous models de desenvolupament econòmic local
17. La tributació municipal sobre negocis, serveis a les empreses i BID’S (S-6)
18. Anàlisi de mancomunitats i consorcis (S-7)
19. Examen (II)
20. Debat: El finançament municipal

Mòdul 4. Gestió pressupostària (6 crèdits)

1. Marc general dels pressupostos públics
2. Política i estratègia pressupostària
3. Economia i estabilitat pressupostària
4. El pressupost de la Generalitat de Catalunya
5. Ajuntaments: organització, competències, àrea economia i paper dels “cossos nacionals”
6. Procediments, circuits i sistemes de l’àrea econòmica municipal
7. El pressupost com instrument de gestió. El sector públic local
8. El pressupost de les entitats locals: el model financer
9. La gestió del pressupost (I). Gestió de despeses: competències i procediments
10. La gestió del pressupost (II). Gestió d’ingressos. La gestió financera
11. Execució del pressupost (III). Projectes de despesa
12. Liquidació del pressupost: procediments i resultats
13. Cas pràctic: la gestió del cicle pressupostari d’un ajuntament
14. La pressupostació orientada a resultats
15. Planificació i orientació del pressupost a mitjà termini: escenaris pressupostaris plurianuals
16. Demanda i oferta de serveis socials i culturals (S-8)
17. Examen
18. Debat: El comportament dels protagonistes del pressupost de despesa

Mòdul 5. Temes de gestió pública local (7 crèdits)
1. Procediment administratiu
2. Funció i organització dels ens locals
3. Recursos Humans
4. Contractació pública
5. Gestió de subvencions
6. Comptabilitat pública
7. Gestió de tresoreria
8. Tècniques de gestió pública: indicadors de gestió
9. Control intern
10. Límits legals a l’endeutament local (S-9)
11. Mètodes d’estimació d’ingressos i despeses a mitjà termini (S-10)
12. Elaboració d’un Pla de sanejament financer (S-11)
13. Sabem quant costen els serveis públics? (S-12)

POSTGRAU 2: “HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA” (31 crèdits)

 Mòdul 6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans (8 crèdits)

1. El ciutadà i l’administració pública
2. Els actes administratius I: concepte, efectes i execució
3. Els actes administratius II: invalidesa i revisió
4. El procediment administratiu i els recursos administratius
5. La potestat sancionadora i la responsabilitat de les administracions públiques
6. L’autonomia local i les competències pròpies de les entitats locals
7. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris
8. La potestat normativa local
9. Funcionament i règim jurídic de les entitats locals
10. L’estatut dels electes locals
11. Marc legal i àmbit d’aplicació de la legislació de contractes de les administracions públiques
12. Elements comuns dels contractes públics
13. Tipus de contractes (I): El contracte d’obres
14. Tipus de contractes (II): El contracte de subministrament i de serveis
15. Tipus de contractes (III): El contracte de gestió dels serveis públics
16. Tipus de contractes (IV): Les concessions d’obres públiques i col·laboracions público-privades
17. Els instruments d’ordenació del personal
18. Els drets i deures dels funcionaris públics. Retribucions
19. L’accés a la funció pública i la carrera professional
20. El règim jurídic de la Seguretat Social dels treballadors de l’administració local
21. Les relacions col·lectives a la funció pública
22. El contracte de treball a les administracions públiques

Mòdul 7. Ingressos locals, gestió tributària i tresoreria (6 crèdits)
1. Marc legal urbanístic a Catalunya
2. Aspectes econòmics i fiscalització dels instruments de planejament i sistemes d’actuació urbanística
3. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (I)
4. Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. (II)
5. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (I)
6. Aplicació dels recursos de la gestió urbanística: finançament d’infraestructures i de serveis públics (II)
7. Normativa aplicable als ingressos. Ordenances fiscals
8. Gestió de l’IAE, de l’ICIO i de l’IIVTNU
9. Actuacions de control tributari a l’àmbit local
10. Gestió de l’IBI, de l’IVTM i de les taxes, preus públics municipals i contribucions especials
11. Recaptació voluntària i executiva. L’ús de les noves tecnologies
12. Subvencions: Conceptes
13. Subvencions: Gestió
14. Gestió operativa de la tresoreria (I)
15. Gestió operativa de la tresoreria (II)
16. Sector financer i productes financers (I)
17. Sector financer i productes financers (II)

Mòdul 8. Gestió pressupostària, Comptable i de Costos (6 crèdits)
1. Planificació econòmica i pressupostària
2. Tècniques d’elaboració (I)
3. Tècniques d’elaboració (II) . Despeses amb finançament afectat
4. Control econòmic i financer de l’execució del pressupost
5. Plans de sanejament
6. Els models comptables del sector públic local: la concurrència d’un nou model de comptabilitat pública amb models de comptabilitat privada
7. Com formular els estats i comptes anuals de les Entitats Locals: bases de formulació i aplicació dels principis comptables
8. Anàlisi dels estats comptables (I): La informació xifrada
9. Anàlisi dels estats comptables (II): La memòria. Continguts i utilitats
10. Un model d’anàlisi financer a partir de l’estudi dels estats comptables: estudi d’un cas
11. Consolidació pressupostària
12. Consolidació de comptes
13. Aplicació pràctica per l’elaboració de les memòries economico-financeres de les ordenances fiscals i de preus públics
14. Aplicació de la comptabilitat de Costos a la Gestió Pública
15. Sistemes d’assignació de Costos a l’Administració Local

Mòdul 9. Control legal, financer i econòmic (6 crèdits)
1. Introducció al control intern en els Ens Locals
2. La fiscalització limitada prèvia d’ingressos i despeses
3.El control financer i el control d’eficàcia i eficiència
4. El control intern de la gestió econòmicofinancera
5. Principis i normes d’auditoria del sector públic
6. El control extern a Espanya i a altres països
7. Fiscalització del Compte general de la Generalitat de Catalunya
8. Fiscalitzacions específiques dels ens local
9. Indicadors de gestió: El Quadre de Comandament Integral
10. Eficiència i qualitat en la gestió dels serveis públics
11. Tècniques d’anàlisi de l’eficiència en la gestió de serveis: el model DEA
12. Tècniques d’anàlisi en la gestió de serveis: avaluació econòmica de projectes
13. Cas pràctic d’aplicació del Quadre de Comandament Integral

Mòdul 10. Habilitats directives, codis ètics i organització (5 crèdits)
1. Tècniques de Negociació (I)
2. Tècniques de Negociació (II)
3. Tècniques de Negociació (III)
4. Lideratge i treball en equip (I)
5. Lideratge i treball en equip (II)
6. Lideratge i treball en equip (III)
7. Ètica pública en entorns de complexitat i incertesa
8. De la teoria a la pràctica: corrupció, integritat i ètica pública
9. Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
10. Com gestionar la integritat dins les institucions públiques?
11. Transparència i codi bones pràctiques
12. Gestió de patrimoni: Inventari
13. Gestió de patrimoni: administrativa: altes, baixes,…
14. Gestió de patrimoni: econòmica: rendiments
15. Organització administrativa general i de l’àrea econòmica
16. Formes de gestió dels serveis públics locals (I): òrgans especialitzats i organismes autònoms administratius
17. Formes de gestió dels serveis públics locals (II): entitats públiques empresarials i societats mercantils; i consorcis

TREBALL FINAL DE MÀSTER (9 crèdits)

Mòdul únic:

1. El treball de recerca: pautes d’elaboració
2. Exposició de projectes dels treballs de recerca (I)
3. Exposició de projectes dels treballs de recerca (II)