universitat-de-barcelona

Continguts

 • Programa per mòduls

 • Calendari de sessions i programa detallat

PROGRAMA PER MÒDULS

Mòdul 1. Federalisme fiscal

 • Les funcions del sector públic subcentral
 • Els impostos en una Hisenda subcentral
 • Harmonització i coordinació fiscal
 • Subvencions i fons d’anivellament
 • Préstecs i endeutament: objectius i límits
 • Federalisme fiscal comparat: Canadà i Alemanya
 • La Hisenda local a Europa

Mòdul 2. Finançament autonòmic

 • Els sistemes de finançament de règim comú i foral
 • Tributs propis i tributs cedits
 • L’IRPF autonòmic i les participacions en impostos de l’Estat
 • Fons d’anivellament autonòmic: Fons de Garantia i altres fons
 • La despesa autonòmica: sanitat, etc.
 • El concert econòmic
 • Endeutament: formes i estabilitat pressupostària

Mòdul 3. Finançament local

 • Marc legal, competencial i territorial
 • La imposició sobre béns immobles
 • La imposició sobre l’activitat econòmica i altres impostos
 • Gestió cadastral i gestió tributària
 • Taxes i preus públics. Contribucions especials i quotes urbanístiques
 • Participacions impositives i subvencions de l’Estat i la Generalitat
 • Finançament de la inversió
 • Endeutament: límits i estabilitat pressupostària
 • La Hisenda supramunicipal

Mòdul 4. Gestió pressupostària

 • Pressupost i gestió pressupostària
 • El pressupost de la Generalitat
 • Elaboració, modificació i execució del pressupost
 • Despeses amb finançament afectat
 • La liquidació del pressupost local
 • Tècniques pressupostàries i pressupost per resultats
 • Escenaris pressupostaris pluriennal

Mòdul 5. Comptabilitat pública i control

 • Principis de la comptabilitat. Balanç de situació i compte de resultats
 • Estructura comptable pública, documentació i normativa
 • El Pla general de comptabilitat i el Pla general de comptabilitat pública
 • Les operacions comptables
 • La gestió de la tresoreria
 • Anàlisi dels estats comptables i els comptes anuals
 • Control intern i control extern a l’Administració pública

 

CALENDARI DE SESSIONS I PROGRAMA DETALLAT

Calendari de sessions