universitat-de-barcelona

Continguts

DELS POSTGRAU 1 i POSTGRAU 2

 • Programa per mòduls

 • Calendari de sessions i programa detallat

PROGRAMA PER MÒDULS DEL POSTGRAU 1

Mòdul 1. Federalisme fiscal

 • Les funcions del sector públic subcentral
 • Els impostos en una Hisenda subcentral
 • Harmonització i coordinació fiscal
 • Subvencions i fons d’anivellament
 • Préstecs i endeutament: objectius i límits
 • Federalisme fiscal comparat: Canadà i Alemanya
 • La Hisenda local a Europa

Mòdul 2. Finançament autonòmic

 • Els sistemes de finançament de règim comú i foral
 • Tributs propis i tributs cedits
 • L’IRPF autonòmic i les participacions en impostos de l’Estat
 • Fons d’anivellament autonòmic: Fons de Garantia i altres fons
 • La despesa autonòmica: sanitat, etc.
 • El concert econòmic
 • Endeutament: formes i estabilitat pressupostària

Mòdul 3. Finançament local

 • Marc legal, competencial i territorial
 • La imposició sobre béns immobles
 • La imposició sobre l’activitat econòmica i altres impostos
 • Gestió cadastral i gestió tributària
 • Taxes i preus públics. Contribucions especials i quotes urbanístiques
 • Participacions impositives i subvencions de l’Estat i la Generalitat
 • Finançament de la inversió
 • Endeutament: límits i estabilitat pressupostària
 • La Hisenda supramunicipal

Mòdul 4. Gestió pressupostària

 • Pressupost i gestió pressupostària
 • El pressupost de la Generalitat
 • Elaboració, modificació i execució del pressupost
 • Despeses amb finançament afectat
 • La liquidació del pressupost local
 • Tècniques pressupostàries i pressupost per resultats
 • Escenaris pressupostaris pluriennal

Mòdul 5. Comptabilitat pública i control

 • Principis de la comptabilitat. Balanç de situació i compte de resultats
 • Estructura comptable pública, documentació i normativa
 • El Pla general de comptabilitat i el Pla general de comptabilitat pública
 • Les operacions comptables
 • La gestió de la tresoreria
 • Anàlisi dels estats comptables i els comptes anuals
 • Control intern i control extern a l’Administració pública

PROGRAMA PER MÒDULS DEL POSTGRAU 2

Mòdul 6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans 

 • El règim local. El ciutadà i l’Administració pública
 • L’acte administratiu i el procediment administratiu
 • Autonomia local i potestat normativa local
 • Organització municipal, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
 • Contractació pública. Contractes d’obres. Contractes de subministraments i de serveis
 • Contracte de gestió de serveis. Concessions d’obres públiques i concessions publicoprivades
 • Instruments d’ordenació de personal. Funció pública
 • Règim jurídic de la Seguretat Social dels treballadors de l’Administració local
 • Relacions col·lectives. El contracte de treball

Mòdul 7. Ingressos locals i gestió tributària i de tresoreria 

 • Marc legal urbanístic i instruments de planejament
 • Instruments de finançament derivats de la gestió urbanística. Aplicació dels recursos
 • Gestió tributària de l’IBI, IAE, IVTM, ICIO i IIVTNU. Recaptació voluntària i executiva
 • Gestió de taxes, preus públics i contribucions especials
 • Concepte i gestió de les subvencions
 • Gestió operativa de la tresoreria
 • El sector financer i productes financers

Mòdul 8. Gestió pressupostària, comptable i de costos 

 • Planificació econòmica i pressupostària. Tècniques d’elaboració
 • Control econòmic financer de l’elaboració del pressupost
 • Plans de sanejament
 • Com formular els estats i comptes anuals
 • Anàlisi dels estats comptables. Anàlisi financera
 • Consolidació pressupostària i financera
 • Sistemes d’assignació i comptabilització de costos

Mòdul 9. Control legal, financer i econòmic 

 • Indicadors de gestió. Quadre de comandament integral
 • Tècniques d’anàlisi d’eficiència i avaluació econòmica de projectes
 • Control intern i control extern a l’Administració pública
 • Control intern en els ens locals: la fiscalització limitada prèvia d’ingressos i despeses
 • Principis i normes d’auditoria en el sector públic
 • Fiscalització dels comptes generals de la Generalitat i dels ens locals

Mòdul 10. Habilitats directives, codis ètics i organització

 • Habilitats directives: tècniques de negociació
 • Habilitats directives: treball en equip
 • Ètica, corrupció i promoció de la integritat a l’administració pública
 • Bones pràctiques: alertadors i codis ètics
 • Formes d’organització administrativa general i de l’àrea econòmica
 • Formes institucionals de gestió dels serveis públics: òrgans especialitzats, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils i consorcis
 • Gestió del patrimoni: inventari, gestió administrativa i gestió econòmica

CALENDARI DE SESSIONS I PROGRAMA DETALLAT DEL POSTGRAU 1

Calendari de sessions

CALENDARI DE SESSIONS I PROGRAMA DETALLAT DEL POSTGRAU 2