universitat-de-barcelona

Característiques

MÀSTER EN                
HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL:
ECONOMIA I GESTIÓ AVANÇADA

www.ub.edu/masterhal

Postgrau 1 a Girona: Segona edició gener-desembre 2022

Postgrau 2 a Girona: Segona edició febrer 2023-març 2024

amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Direcció:
Joaquim Solé Vilanova
Catedràtic d’Hisenda Pública
Maite Vilalta Ferrer
Professora Titular d’Hisenda Pública

Secció d’Economia Pública, Departament d’Economia, Facultat d’Economia i Empresa
Diagonal, 690, torre 6, planta 1, 08034-Barcelona. Tel. 93 403 58 92.                                Horaris de secretaria: Dl de 16h a 21h; Dme de 13h a 18h; Dma, Dj i Dv de 9h a 15h.

  • Presentació

  • Característiques

  • Professorat

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU 1

El Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona té com a objectiu donar una formació bàsica completa de nivell universitari en gestió financera, pressupostària i comptable dels ens locals.

El curs s’adreça tant al personal tècnic, i electes, amb titulació universitària que treballa a les àrees econòmiques de les entitats locals, com als graduats recents. Tot i que es prioritza els alumnes amb titulació universitària, també s’ofereix unes places per a no universitaris que treballin en les seccions econòmiques dels ajuntaments.

El postgrau no solament pretén donar coneixements, sinó també criteri per ajudar a prendre decisions als polítics locals en els temes tributaris, financers i pressupostaris. A més el curs treballa les diferents habilitats que ha de tenir un servidor públic dins de l’àrea econòmica.

L’equip directiu i de professors compta amb l’aval de 30 edicions realitzades en els darrers trenta anys a la Universitat de Barcelona, i amb casi 600 exalumnes. És l’únic postgrau de la seva especialitat a Catalunya, i gaudeix de la confiança de les institucions públiques de Catalunya i de moltes entitats locals que, any rere any, compten en fornir-se de tècnics que han realitzat el MàsterHAL.

Aquest postgrau bàsic en Hisenda Autonòmica i Local pot tenir continuïtat en la formació amb el Postgrau en Hisenda Local: gestió econòmica avançada, que porta 7 edicions a la Universitat de Barcelona. La superació dels dos postgraus –bàsic i avançat- junt amb un Treball de Final de Màster, permet aconseguir el títol de màster per la Universitat de Barcelona.

CARACTERÍSTIQUES DEL POSTGRAU 1

Durada: 250 hores lectives (30 crèdits ECTS).

Dates lectives: gener-desembre 2022.

Horaris: dimecres i divendres de 16,30 a 19,30h (i alguns dissabtes dissabtes de 10 a 13 h).

Lloc: Casa de Cultura de la Diputació de Girona, plaça de l’Hospital 6, Girona

Requisit previ: Per inscriure’s a aquest Postgrau cal ser resident a la Demarcació de Girona, o treballar en una entitat local de la Demarcació de Girona.

Títol requerit: grau o llicenciatura d’Economia o ADE, i graus o llicenciatures de Dret, Polítiques i Gestió Pública o diplomatura de Ciències Empresarials, i altres graus o llicenciatures sempre que es puguin demostrar coneixements o experiència en gestió econòmica a l’Administració pública.

Títol que es concedeix: Postgrau en Hisenda Autonòmica Local: finançament, pressupost i comptabilitat, expedit per la Universitat de Barcelona. Aquest títol de postgrau és equivalent al Postgrau 1 en Hisenda Autonòmica Local: finançament, pressupost i comptabilitat del Màster en Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona. La realització posterior del Postgrau 2 en Hisenda Local: gestió econòmica avançada, junt amb el Treball de Final de Màster, permet la obtenció del Màster en Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona.

Sistema d’avaluació: per mòduls mitjançant exàmens, seminaris i treballs individuals o en grup a l’aula i fora de l’aula. L’assistència a les sessions lectives és un prerequisit per presentar-se a les proves de cada mòdul.

Funcionament de les sessions: la majoria de sessions les imparteix el professorat del curs, a partir de guions i bibliografia repartits prèviament. Els seminaris els preparen els alumnes amb la supervisió d’un professor.

Pràctiques: s’ofereixen pràctiques opcionals extracurriculars en ajuntaments, d’una durada de 5-6 mesos.

Borsa de treball: s’ofereix als antics alumnes una borsa de treball informal de places a l’Administració pública o a empreses consultores o auditores relacionades amb el sector públic local.

Sessions informatives: juny, setembre i novembre 2021, a les 18 hores. Lloc: Casa de Cultura de la Diputació de Girona, plaça de l’Hospital 6, Girona.

PROFESSORAT DEL POSTGRAU 1

AGUSTÍ ABELAIRA
Director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona.

JOSEP ABELLA
Interventor de la Diputació de Barcelona.

JORDI BAÑOS
Cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques de la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i consultor del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.

NÚRIA BOSCH
Catedràtica d’Hisenda Pública de la UB.

ANTONI CALPE
Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

MAR DOMENECH
Cap de Comptabilitat i Pressupostos de la Diputació de Girona

CRISTINA DE GISPERT
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

NÚRIA JOSA
Interventora de la Diputació de Girona

LOURDES JUEZ
Tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola.

ANTONI MORA
Professor associat d’Hisenda Pública de la UB i director de projectes d’Ordenances Fiscals i Altres Ingressos de la Direcció de Serveis de Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona.

RAFAEL OLAÑETA
Director de Relacions amb el Contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona. Professor associat de Dret Tributari de la UB.

ANNA PUIG
Interventora de l’Ajuntament de Banyoles

IVAN PLANAS
Gerent de Serveis Assistencials del Servei Català de la Salut.

MARIONA RIERA
Coordinadora tècnica en matèria pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

ERNEST RUIZ
Viceinterventor de la Diputació de Girona

JORDI SALVADOR
Interventor de l’Ajuntament d’Olot

JOSEP M. SÁNCHEZ PASCUAL
Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

JOAQUIM SOLÉ VILANOVA
Catedràtic d’Hisenda Pública de la UB.

ANNA TARRACH
Directora General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

MAITE VILALTA
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

TERESA VILLAR
Tresorera de la Diputació de Girona.

JOSEP VIÑAS
Professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la UdG.