universitat-de-barcelona

Codis ètics


Codi ètic professional dels Secretaris, Interventors i tresorers d’Administració Local, 2005