universitat-de-barcelona

Avaluació

Cursos

En el Curs d’Especialització en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat  cada mòdul s’avalua autònomament amb una prova única o dos proves parcials. La nota global del Curs d’Especialització s’obté de la mitjana ponderada de les proves de cada mòdul i dels seminaris realitzats.

En el Curs d’Expert en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada cada mòdul s’avalua de diferent forma amb exercicis, proves, resolució de casos, fets a l’aula o fora l’aula, per cada alumne o grups d’alumnes.

L’assistència a les sessions lectives i seminaris és condició necessària, però no suficient, per superar el curs de postgrau corresponent.

No s’emeten certificats d’assistència a aquells alumnes que no superin un curs.

Màster

Per l’obtenció del Màster de Formació Permanent en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió cal superar els dos cursos i realitzar i superar el Treball final de Màster.